Plán ekologické výchovy 2013/2014

27.03.2014 11:08

 

 Plán ekologické výchovy  ve školním roce   2013 - 2014

 

 

Vypracoval :  Ing. Eva Voborná

Konzultace : členové předmětové komise přírodních věd, vedení školy, vyučující

                      učitelé

 

Preambule:

"Ekologická výchova ve smyslu přípravy občanů pro udržitelný rozvoj  lidské  

  společnosti je neodmyslitelnou součástí celkového působení školy. Ekologická

  výchova se netýká jen jedince, ale celé školy a jejího vztahu k okolí."

 

Soubor aktivit je v souladu s plněním Zákona 123/98 Sb. O právu na informace

o životním prostředí a navazující státní program EVVO, který ukládá školám

zajišťovat vzdělávání a výchovu ve smyslu udržitelného rozvoje v rámci školní

i mimoškolní oblast.

                                                                 

 

DLOUHODOBÉ  CÍLE  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

 

1.      Vést žáky k naplňování základních klíčových kompetencí v souladu s požadavky ŠVP ZV, nabytí dovedností, schopností a připravenosti ekologicky myslet a

      jednat. Systematicky se zabývat tématem přírody a životního prostředí ve výuce,

    a učit žáky samostatně získávat informace, pracovat s informačními zdroji,

      učit se je posuzovat a uplatňovat v praxi.

 

2.      Systematicky vzdělávat pedagogické pracovníky v oblasti environmentální výchovy.

 

3.      Vychovávat žáky k ochraně zdraví, prostředí, majetku, přírodních a kulturních

      hodnot Země, vytvářet a zlepšovat životní prostředí. Podporovat poznávání regionálních a

      místních problémů životního prostředí. 

 

4.      Intenzivně využívat přírodu, areál školního arboreta a okolí školy pro výuku environmentální výchovy na škole .Klást důraz na praktické dovednosti a plnění klíčových kompetencí v oblasti EVVO.

 

6. Vybudovat učebnu v přírodě v areálu školního arboreta, upravit areál pro výuku

    praktických činností, provést rekonstrukci jezírka.Vytvořit metodický materiál pro výuku

   v arboretu.

 

7. Věnovat pozornost vytváření příznivé atmosféry ve škole,zdravému životnímu stylu

    a prevenci patologických jevů mezi žáky.

 

5.      Prezentovat ve  škole modely alternativních zdrojů energie – demonstrační větrná elektrárna, solární zdroje energie.

 

6.      Propagovat ekologickou výchovu mezi rodiči a na veřejnosti.Zvýraznit prezentaci práce na veřejnosti.

 

7.      Organizovat praktické činnosti v oblasti ekologické výchovy – třídění odpadu ve

      třídách, péče o zeleň ve škole a v okolí školy, úspory vody a energie, sběr papíru,léčivých

     bylin, pomerančové kůry, kaštanů a žaludů

         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       Plán činnosti pro rok 2013- 2014

 

 

 

Cíle aktivit: (čeho chceme dosáhnout )

 

-  Prostřednictvím  vzdělávání,  projektů,  programů  v oblasti   ekologické  výchovy udržet

  zájem žáků o oblast ekologické výchovy,  vytvářet  ekologické  vědomí a správné postoje 

 v této oblasti,utvářet správnou hodnotovou orientací žáků.

- Vést učitele k zajištění kvalitní ekologické výchovy. Umožnit jejich další vzdělávání

  v této oblasti. Zapojit žáky jako rovnocenné partnery při realizaci všech aktivit.

- Učit integrovanému pohledu na svět, smyslovému a citovému vnímání přírody.

- Pokračovat v úpravě školy a jejího okolí na základě výsledků analýzy

  projektu Eco - Schools.

- Pokračovat v budování školního arboreta, vybudovat učebnu v přírodě.

- Vést žáky k úsporám vody a energie v areálu školy a důslednému třídění odpadu ve škole.

- Pokračovat v rozvíjení spolupráce školy s jejím okolím v oblasti ekologické        

  výchovy. Zkvalitnit prezentaci práce školy v oblasti EVVO směrem k veřejnosti ,zintenzivnit spolupráci s rodiči žáků prostřednictvím KPŠ.

- Realizovat praktickou environmentální výchovu na škole.

- Kvalitně realizovat ŠVP pro základní vzdělávání.

- Pokračovat a rozvíjet dlouhodobé úkoly a plány EVVO

 

 

 

 

 Realizace:

 

   A. Část vyučovací

   S  využitím dodaných  metodických pokynů  pro jednotlivé předměty  budou ekologické aspekty začleněny do všech vyučovacích předmětů. Snahou  je  uplatňování   integračních  přístupů  při  vyučování.    

 

 

   B. Část mimovyučovací

   Aktivity jsou zaměřeny na praktickou environmentální výchovu a dílčí aktivity 1. a 2. stupně ZŠ.

 Garant EVVO:   Ing. Eva Voborná

  

 a) ekotým žáků a učitelů školy, vedení školy

 b) realizační tým žáků a učitelů 1. a 2. stupně

 c) žákovský parlament

 

 
Předpokládaný přínos:

- příspěvek k šíření ekologického vědomí ve smyslu udržitelného rozvoje mezi žáky,

  pedagogy a veřejností

 

 

 

 

 

 

 

   Hlavní formy realizace EVVO na škole:

 

   - Propagace a prezentace činnosti - informační panel, nástěnky ,ekokalendáře, časopis,

     informace veřejnosti  prostřednictvím tisku, webové stránky školy, školní relace,

     pokračování ve spolupráci s partnerskými organizacemi a vybranými školami                        

  - Den Země                

  - Seminární práce, samostatné práce žáků na dané téma

  - Výukové programy (SEV Chaloupky, CHKO Žďárské vrchy, Sdružení krajina)

  - Ekologické projekty TEREZA Praha

  - Exkurze,  tematické  vycházky s důrazem na region

  - Olympiády a přírodovědné soutěže

  - Soutěže (nástěnky, literární, výtvarné,  aj.)

  - Přehled ekologických výročí  během roku – obdrží vyučující a ŠD         

  - Práce s informacemi (tisk, média, časopisy, literatura, Internet )

  - Besedy, odborné přednášky pro žáky, (DDM, Regionální muzeum Žďár n.S. aj.)

  - Činnost seminářů s přírodovědným zaměřením

  - Přírodovědná soustředění

 

 

 - Praktická ekologie                          

                      - arboretum

                      -  péče o prostředí školy, úprava okolí školy, ozeleňování školy

                      -  třídění odpadů, sběr papíru

                      -  sběr  pomerančové kůry

                      -  sběr  léčivých rostlin

                      -  sběr kaštanů, žaludů, suchého pečiva pro zvěř ( zima )

                      -  úspory energie                       

                                                                                               

 

 

Přehled mimovyučovacích a celoškolních aktivit EVVO

 

 

CELOROČNÍ TÉMA –    Ruku v ruce s přírodou

 

 

Celoročně  od září do června

 

Aktivity :                                                              Zodpovídá :___________________________

 

Prezentace aktivit                                                   Voborná E., vedení školy – provozní porady

 

Arboretum,školní pozemek                                    vedení školy, ekotým školy, Voborná  Eva,                                                                                   

                                                                                

                                                                                technické materiály – Maša V., školník – Miroslav

                                                                                Skalník

 

Úklid zelených ploch a atrií                                   Voborná Eva                     

                                                                                

 

Výsadba květin  - prostředí školy                          Voborná Eva, Sobotková Věra, Velecká Eva,                       

                                                                                Ptáčková Věra, TU- pracovní vyučování

                           - třídy                                            TU, vychovatelky

 

 Třídění odpadu ve třídách                                     služba, techničtí pracovníci školy, ekotým školy

                                                                      

 Sběr pomerančové kůry                                        Štikarová Zlata , Maršounová Jitka

 

 Sběr suchého pečiva                                               Šlapáková  Iva, Ptáčková Iva

  - Zvířatům nejen o Vánocích

                                              

 Celoškolní činnost – výtvarná , literární

  i  školní družina, učitelé, žáci  

  praktické ztvárnění přírody a výchova

  k úctě k přírodě

 

 Pokračování v budování geoparku a arboreta          Voborná Eva, Svobodová Milena,

  školy, obnova informačních tabulí                          Školník – Skalník M., VU , ekotým, žáci s rodiči

                                                                                                                          

  jezírko, pocitový chodník, učebna                           vedení školy

                                                                                

 Energie -  celoroční šetření energií 

 (větrání, osvětlení, využívání  žaluzií)                     ekotým školy,žáci školy, ŠD , tech. prac., VU         

 

 

  Naplňování průřezových témat ŠVP ZV dle           TU, žáci školy, ŠD, Balvínová D. -  ŠKOTEL,

  celoškolního vzdělávacího programu                       ekotým

  - prezentace tříd, vyhodnocení, panel, relace,

   informace do tisku

 

  Recyklování ( Školní recyklační program )            Voborná E., TU, ŠD, žáci, rodiče,  Skalník M.

 

   Pohyb žáků o přestávkách na vzduchu                   Bernardová Jana, TU

   - atrium

 

  Úprava zelených ploch na hřišti                              Maša  V.

 

  Údržba a obnova zeleně v atriu                               Sýsová V.

kruh. pavilon

 

  Údržba a obnova  zeleně – budova                          Voborná E., VU, žáci , ekotým

   školy, jídelna...                

 

   Koutky živé přírody                                                1. – 5. roč.  VU,   tř. Př  - žáci ,  Voborná E. 

 

  Tvoření ve výtvarné výchově ( 1.stupeň )                    T: září, prosinec, březen, květen

 

Pomoc postiženým dětem- sběr víček od

plastových lahví                                                           1.-5. ročník  , Velecká

                                                                                      parlament +  Ha, Bo

 

Příprava akcí k 20. výročí  školy                          všichni pracovníci školy a žáci

 

 

 

 

¨

 

 

 

ZÁŘÍ – LISTOPAD

                                                                                       

Aktivity:                                                                  Zodpovídá:                              

 

 

Putovní výstava  Ligy proti rakovině –                 T : 19.- 20. 9. 2013

Každý svého zdraví strůjcem                                 VU -  6.,8.,9.,roč., 4.a 5. třídy  

 

 

Výzdoba tříd na podzim – praktické                   T : podzimní měsíce

ztvárnění                                                              ŠD, třídní učitelé, žáci

 

 

Třídění odpadu – doplnění košů                          T : říjen

 ve třídách a v prostorách školy                          Voborná E., žáci ekotýmu 

(koše na  bioodpad )

                          

  Podzimní tvoření – Podzimníček-                       T :  říjen, listopad

  práce s přírodninami                                            TU 3. roč.

 

72 hodin – projekt                                                T :   říjen

                                                                              4. ročník, vybrané třídy  Voborná , TU                                                                                                    

 

Učíme se  v přírodě                                               T : říjen

( učení v arboretu )                                                 VU  jednotl. předmětů                             

                                                                               

Projekt – Živá příroda- třídění rostlin                 T : říjen, listopad

                                                                             5. ročník, Maršounová

 

Zapojení do soutěže „Sbírej s námi“                  T: říjen , listopad                                                                                             

 ( podzimní sběr papíru ) -                                  Skalník M.,  Voborná E., ekotým, žáci celé školy

ALFAŠROT – Dolní Rožínka                                                                               

                                                                                                                                                                                  

Objednávka materiálů a vyřízení členství

v SEV TEREZA Praha, M.r.k.e.v  a

KEV Praha, konference M.r.k.e.v                        Voborná E.  - dle daných termínů

 

Mezinárodní den EKOŠKOL                               T: listopad

                                                                              Bernardová J., Voborná E.

 

 

Sběr kaštanů, žaludů ,suchého pečiva                      T : říjen, listopad             

 - Zvířatům nejen o Vánocích, nýbrž                        Šlapáková I.,  Ptáčková I.                                      po celý rok

 

Obnova akvárií v učebně přírodopisu,                  žáci  PrPř ,  Voborná Eva

péče o ně, péče o malé hlodavce

 

Les ve třídě ( mechy , kapradiny ..... )                   žáci, Voborná  Eva

 

Informace o činnosti v oblasti EVVO                  T.: třídní schůzky, listopad 2013                                  

 na škole,web ,  Tv-Škotel                                    Balvínová D.,Voborná E., TU

 

 

 

 Projektový den:

 

Hurá z lavic do  přírody                                         T.:  27 září  2013 všichni vyučující ,

(  náhrada za loňský rok )                                      parlament,učitelé, ekotým školy,  

                                                                                 Tv, Rv, Ov, Vkz, Př

 

 

 

 „ Učíme se za humny“-

. Chaloupky- Krátká                                             T :  25.9. 2013  6.A

 ( Rajnožková )                                                      Voborná E.

                                                                               T :  3.11. 2013  5.B

                                                                               Pohanka E.

 

Zeleň do školy                                                         T :  září, říjen                                                                                                                                                    

 ( zeleň ve třídách, chodbách ..... )                           TU,žáci, ekotým školy 

 

Týden zdravé výživy – Naše posvícení                 T:  14. – 18. 10. 2013 (16.10. )

- potraviny regionu                                                 začlenit podle možností do výuky

(zapojení jídelny)                                                    – vyučující učitelé, vedoucí jídelny

 

 

20. říjen – Den stromů,                                        T : říjen                                       

- Zdravý strom, zdravá planeta,                           začlenit do výuky, všichni vyučující  ( dle mož. )                                                                      

   zdravé lidstvo                                                     

 

Praktikum  chemie : „Chemie není nuda“ Praha   T: říjen

                                                                                V. Sobotková

 

Recyklohraní – Inventura - osvětový úkol             T: září - říjen

Zaměřený na zpětný odběr baterií                          Nováková - informatika

 

Recyklovaní – Věnuj počítač a přijeď                   T :  září - listopad

do ZOO                                                                    Voborná                                                                                                              

                                    

Celoškolní činnost – výtvarná , literární

I  školní družina, učitelé, žáci 

 praktické ztvárnění přírody a výchova k              T:podzimní měsíce   

 úctě k přírodě, výzdoba tříd na podzim

 

 

 

Práce s přírodním materiálem

( koláže, třídění přírodnin, dekorativní práce )          T :  podzim, jaro

                                                                                    TU :  1.-5. ročník

 

Ekokodex  - návrhy  ( rozšíření původního               T : podzim, zima

 nebo tvorba nového)                                                 TU,  VU – výtvarná výchova                                                 

 

Podzimní tvoření- Podzimníček –                             T . říjen, listopad

 práce s přírodninami                                                 1.- 3. třídy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSINEC  - ÚNOR

 

                                   

Aktivity:                                                             Zodpovídá:                              

 

                                                                                                                 

  Vyzdobte si třídu, soutěž začíná!                       Školní parlament, TU, žáci škol

- zimní motivy, příprava ke                                T.: prosinec

 Dni otevřených  dveří

                                                                                                                                                 

 Den otevřených dveří – prezentace                  T.: prosinec 2012,celoškolní akce , garant EV

 aktivit EVVO                                                    vedení školy,všichni učitelé

 

Krmení zvířátek  (budky, ... )                              T :  zimní měsíce

                                                                            TU 1.až 5. roč.

Zahájení sběru pomerančové kůry                        T . leden

                                                                               Štikarová, Maršounová

 

Krmení lesních zvířat – krmelce v blízkém        T :  podzim, zima

okolí                                                                    TU 3. roč.

 

 

 

Zdobení vánočního stromu pro zvířátka            T :  prosinec

                                                                            TU  3. ročník, M. Brychtová

 

Zdobení vánočních stromků ve třídách               T :  prosinec

( přírodní a  odpadový materiál )                         TU 2.roč.         

 

 

Zdraví především – lyžařský výcvik                   T : 10.- 14. února 2014

                                                                            Maša

 

 BŘEZEN - ČERVEN

 

                                        

Aktivity:                                                             Zodpovídá:                              

 

 

Projekt: 22. 4. 2013 - Den Země                        T : duben

                                                                            celá škola

Projekt- třídění odpadů – Den Země                  TU 5. roč. J. Maršounová,

 

Den činu   ( úklid města )                                   T:  duben

                                                                            všichni vyučující, garant EVVO -    celoškolní aktivita , ekotým školy                                                                           

 

Exkurze – Vodní elektrárna                               T:  jarní měsíce

                                                                            TU 5. roč.

Exkurze – Planetárium                                      T: březen, duben

                                                                            TU 5. roč.

 

Exkurze  - Technické muzeum Brno                 T :  březen, duben 2014

a  planetárium  ( 8.roč. )                                     8. roč., R. Vařáková

 

Týden – Voda základ života                             T:  březen, duben

                                                                           celoškolní aktivita 

                                                           

 Práce ve školním arboretu                               T: duben

                                                                           všichni žáci školy,PrPř, Pč,  Voborná E.

                                                                           jarní výsadba květin , TU

 

Beseda se včelařem                                           T : duben , květen

                                                                           TU 4. roč.

 

Zdravověda – kurz 10 hod. – 8.roč.                   T :duben 2014

                                                                            vedení škly                                      

 

 

 Úklid zelených ploch školy                               T :  jarní měsíce                                                                             

                                                                           všichni vyučující a žáci školy, ŠD,  Skalník M.

                                                                           

Velikonoční tvoření – přírodní materiály            T :  duben

( 1. až  5 . ročník  )                                               třídní učitelé                           

 

Biolog . olympiáda

Školní kolo BiO, kat. C                                      Voborná E.           

Školní kolo BiO, kat. D                                      Voborná E.

Okresní kolo BiO, kat.C                                     T:  duben 2014

Okresní kolo BiO, kat.D                                     T:  duben 2014

 

Sběr papíru II. (duben – Měsíc lesů)                         T :  duben  2013 - celoškolní aktivita

  ALFAŠROT – Dolní Rožínka                          E. Voborná,  učitelé, žáci , Skalník M.

                                                                                    

Planeta Země 3000 –   Madagaskar                     T : červen 2013

                                                                              Z.: M. Svobodová, 6 – 7. roč

 

Technické muzeum, Planetárium                          T :  jarní měsíce

                                                                                Vařáková  R.,  8. roč.

                                                                  

Exkurze  PKS-  ekologie                                      T :  květen ( listopad )       

( plastová okna )                                                       VU  - Svět práce

 

Nahlédněte pod povrch  - exkurze ZOO               T : červen

Jihlava  s výukovým programem                          E. Voborná, M. Svobodová, 7. roč.

 a  jihlavské podzemí

 

Program – Do lesa s lesníkem                               T: červen

                                                                               TU 4. – 5. roč.

 

Prezentace celoškolních aktivit                            relace, panel, zprávy rodičům – tř. schůzky

                                                                              webové stránky školy

                                          

Poznámka: V průběhu celého roku jsou plánované pravidelné exkurze pro žáky, návštěvy

                   výstav, přednášky, filmová představení aj.

                   Vyučujícím je poskytována nabídka a přehled vzdělávacích seminářů.

 

                   Pro plánované celoškolní aktivity vypracuje garant EV pro ostatní

                   vyučující dílčí plány akcí s návrhy a náměty  k jejich realizaci.

                   Vyučující mají k dispozici soubor materiálů k EVVO. Materiály k zapůjčení  u

                   školního koordinátora EVVO (kabinet přírodopisu).                           

                   Soubor videokazet DVD a CD  k zapůjčení v budově školy.

                   Průběžně budou zařazována do plánu ekologická výročí, významné        

                   dny z hlediska  ochrany přírody a ekologie. Školní relace.