Otázky a odpovědi

27.03.2014 10:02

 

 

8 otázek

pro žadatele o titul Ekoškola

 

 

 

Dobrý den,

právě máte v rukou 8 otázek pro žadatele o titul Ekoškola.

Uvítáme, pokud NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY ODPOVÍ SAMI ŽÁCI.

 

 

1. Kdo je součástí pracovního týmu Ekoškoly a jak byl tento tým vybrán?

Jak Ekotým funguje - jak často se schází, kdo vede schůzky, kdo schůzky zapisuje, jak jsou žáci zapojeni do rozhodování, jakou mají zodpovědnost?

 

-       Zástupci jednotlivých tříd,kteří se k práci v ekotýmu přihlásili nebo byli spolužáky vybráni   ( byli  osloveni  koordinátorem EVVO). Zástupci z řad učitelů, kteří po oslovení koordinátorem

byli ochotni spolupracovat a být zapojeni do projektu dle svých zájmů a aprobací. Za vedení školy paní ředitelka a paní  zástupkyně. Do projektu je zahrnuta i spolupráce s technidckým personálem, což znamená pan školník, vedoucí jídelny, ale i uklizečky.

Schůzky  ekotýmu probíhají podle potřeby, v závislostech na akcích, minimálně však jednou měsíčně, a to vždy v prvním týdnu v měsíci. Mimořádné schůzky jsou vyhlašovány v rozhlase, případně v našem školním televizním vysílání ŠKOTEL. Schůzky vedou žáci, podle potřeb a závážnosti úkolů také učitel.

 

 

 

2. Jak jste provedli srovnávací analýzu ekologického stavu své školy, kdo a jakým způsobem pak data zpracoval a k jakým zajímavým zjištěním jste dospěli?

 

 

Vzhledem k tomu, že jsme prováděli analýzu již dvakrát, zaměřili  jsme se již na konkrétní věci, které bylo potřeba vyřešit , především v oblasti energie, odpadů a životního prostředí naší školy – dobudování arboreta naší školy. K analýze byly využity  pracovní listy Sdružení Tereza, ale především jsme si je vytvářeli sami podle potřeb. Některé analýzy prováděli žáci pod vedením učitelů, případně členové ekotýmu a parlamentu. Některá sledování – např. vody, elektřiny , byly prováděny ve spolupráci  s panem školníkem. Vyhodnocování analýzy je výsledkem spolupráce všech žáků a pracovníků naší školy.

 

Výsledky analýzy : již předešlé analýzy ukázaly kvalitní úroveň budovy školy z hlediska úspor vody

a energie, přesto byla provedena nová opatření jako zateplení částí budovy, výměna regulačních kohoutů u radiátorů.  Dalším velmi účinným opatřením  je krytí oken venkovními žaluziemi. Analýzou a srovnáváním hodnot s předešlým obdobím vyplývá úspora tepelné energie.Důležité je zkvalitnění  výuky v letních měsících – možnost využívání žaluzií k přitemnění .

Voda -  v této oblasti nedošlo k převratným změnám, přesto zde bylo několik pěkných akcí, které jistě přispěly k šetření s vodou - byly  doplněny  chybějící spořiče, byla prováděna pravidelná měření a zaznamenávání do grafu, proběhla akce kapající kohoutek – obrázek nad každým umyvadlem, Den vody, týden kontroly spotřeby atd.

     Světelná energie – průběžná kontrola každý měsíc - záznam  do grafu, týden energie, kontrola tříd

     službou atd , dále byly nově červeně označeny vypínače na chodbách,

      Prostředí – v rámci projektu a šablon nové tabule, televize, ve třídách nové lavice a vybavení,

      kompletní oprava vnitřních žaluzií, do přírodopisu přírustek v podobě šneků, nové cedulky ke

       květinám atd.

      Odpady - stávající koše na odpad funkční, doplnění  o koše na bioodpad na chodbách,

      biokontejner před školou -  přes léto budou potřeba dva ( již požádán ODAS ) .

      Prostředí školy je žáky hodnoceno jako příjemné, ale i zde je co zlepšovat.

      Okolí školy bylo znečišťováno výkaly psů, ekotýmem byla o spolupráci požádána   

      Policie ČR.

 Arboretum – již několik let byla naplánována celá rekonstrukce arboreta k využítí na výuku. Zde se nám podařilo mnoho věcí -  nové kontejnery na kytky, skalky, pocitový chodníček, , hřbitov odpadků, pavoučí sítě, hmyzí dům, poznávání dřevin, začala oprava jezírka.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jak jste se dohodli na cílech svého plánu činností? Kdo a jakým způsobem pomáhal při sestavování plánu? Kdo a jakým způsobem monitoruje a vyhodnocuje naplňování plánu činností?

 

 

Plán činnosti  navazuje na dlouholetou tradici, ale především vyplývá z potřeb školy. Některé věci jsou aoutomaticky prováděny v rámci EVVO, osnov ŠVP, dále pak ve spolupráci s různými organizacemi, ale především vyplývají z dílčích provedených analýz ekologického stavu školy.

Kontrola plánu je propojena od vedení školy ( velké celoškolní akce)  až po jednotlivé žáky.  

Dílčí plány vypracoval ekotým ve spolupráci se třidami, nápady jednotlivých žáků, učitelů, někdy vyplynuly i z  připomínek rodičů a veřejnosti.

Jednou měsíčně  se žáci ekotýmu  ( podle potřeb i víckrát ) schází a hodnotí splnění svých úkolů, provedou zápis a stanoví další kroky. Při práci ekotýmu jim  pomáhá pani učitelka Sobotková a Voborná. Do zpracování některých údajů jsou zapojeni  žáci v různých předmětech, např. informatika, matematika, pracovní činnosti, praktika Př, aj.. Některé věci si vzaly na starost celé třídy – různé dotazníky pro rodiče i žáky, testy. Všechny informace jsou soustřeďovány                  u koordinátorek  EVVO a EKOŠKOLY, dále jsou zpracovávány.

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

4. Jakým způsobem jsou další témata Ekoškoly zařazena do výuky?

 

 

 

Naše škola se zúčastňuje mnoha různých aktivit  v rámci vyučování, tak i mimo školu. Některá témata jsou zařazena přímo do vyučování,v různých předmětech podle  vhodnosti tématu.

Například celoškolní akce na téma  - Týden stromů , Voda, Týden zdravé výživy, Den Země aj.

Některá témata jsou řešena a zpracovávána přímo v jednotlivých předmětech , matematika           a informatika – různé tabulky,  grafy spotřeby vody a teplot v jednotlivých třídách, chemie – ekologické mytí a úklid, význam stromů pro čistotu ovzduší atd. Některá témata jsou zpracovávána výtvarně v dalších předmětech např. výtvarná výchova a různá praktika – vývěsky ke kytkám, tvorba ekokodexu, vývěsky k umyvadlům -  kapající kohoutek, nástěnky na chodbách atd.           Do vyučování jsou zařazeny i různé exkurze , jako návštěva  vodní elektrárny Dalešice, Čistička odpadních vod Žďár nad Sázavou, recyklační středisko ODAS ( linka třídění odpadů a recyklace  starých  spotřebičů) Do vyučování  jsou zváni i pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy , zástupci včelařů, jezdí se vrámci vyučování do ZOO Jihlava, v rámci vyučování spolupracujeme           se stř. Chaloupky – Krátká, atd.

 Bez propojení a spolupráce všech složek na škole by nešlo tolik aktivit  uskutečnit – viz plán EVVO a EKOŠKOLY.

 

 

 

 

 

5. Jakým způsobem jste informovali ostatní o své činnosti (vně i uvnitř školy)? Kde, jak často a jaké informace ostatním sdělujete a kdo za to zodpovídá? Jak jste do práce na programu zapojili ostatní ve škole? Podařilo se vám uspořádat nějakou akci pro veřejnost nebo navázat s ní spolupráci?

 

 

Informovanost na naší škole je velice dobrá a to především díky televiznímu vysílání Škotel, který má několikaletou tradici  Většinu akcí, schůzek ekotýmu i parlamentu natáčíme a vždy každé pondělí před vyučováním vysíláme a následně v úterý opakujeme. Některé akce natáčí žáci sami,

jindy pomůžou učitelé. Škotel má svůj natáčecí tým v čele s paní uč. Balvínovou, která  vysílání připravuje. Všechny relace jsou ke shlédnutí  na  webových stránkách naší školy. Samozřejmě svůj význam mají i informace na nástěnkách ( ekoškoly, parlamentu, aj. ),informační tabule vyrobené k různým akcím, informace v náplni vyučovacích hodin řady předmětů. Snažíme se informovat        veřejnost formou článků v místním tisku, což není vůbec jednoduchá záležitost  - Noviny Žďárské radnice,  Žďárský deník, popř. ve vysílání kabelové televize Vysočina.. Většina informací  je zároveň zaznamenávána do týdenních plánů práce ve škole. V letošním roce se začalo uvažovat i o skupince lidí, něco jako redakční skupina naší školy, kteří by měli za úkol pravidelně spolupracovat s místními novinami a informovat o našich akcích. Zatím se nám nepodařilo sehnat z řad žáků dostatečné množství kamarádů reportérů.

Podařilo se nám zapojit některé rodiče do spolupráce na  budování okolí školy, a to na našem arboretu, jak prací, tak i materiálně, dále pak i drobných akcí např. recyklohraní – inventura, Vánoční bazar ( řada výrobků vyrobena z recyklovaných materiálů) atd. V rámci vzájemné spolupráce  poskytne příspěvek na výstavbu altánu, tj. učebny v přírodě   v arboretu zřizovalel MěÚ. Žďár nad Sázavou.

    

 

6. Měnili jste svůj Ekokodex? K jakým došlo změnám a jak jste k nim dospěli? Jak jste zajistili, aby se s ním seznámili všichni ve škole? Kde je Ekokodex umístěn?

 

 

  Náš ekokodex je umístěn  na nástěnce ekoškoly, kde jsou i další informace. Z dotazníku pro žáky naší školy vyplynulo, že ekokodex necháme a pouze ho opět doplníme o nové myšlenky a poznatky.

Žáci v rámci třídního kolektivu měli za úkol vybrat ty nej lepší nápady, vyplnit dotazník a předat ekotýmu. Ekotým vybral ty nejzajímavější návrhy a zařadil je do našeho ekokodexu.Nebylo jednoduché vybrat další nové myšlenky, neboť již v předešlých létech bylo hodně řečeno a náš ekokodex  již hodně těch z našeho hlediska významných myšlenek obsahuje.  Někdy poctivých méně znamená více. 

 

 

7. Jak hodnotíte svou zkušenost s programem Ekoškola v dalším období?

 

Obsahové zaměření projektu EKOŠKOLA se v podstatě shoduje s naší dlouhodobou snahou         a prací v oblasti environmentální výchovy . Škola je držitelem titulu EKOŠKOLA  2002, dále jí byl propůjčen titul Škola udržitelnného rozvoje II. Stupně / KEV Praha/ na roky 2005-2008, dále jsme získali mezinárodní titul EKOŠKOLA  na období 2007 – 2008 a 2011 – 2013. Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a v dalších ekologicjkých dětskýh projektech, soutěžích a olympiádách.

V posledním období se naše škola zaměřila  na otázky bioodpadu, hospodaření s energií a vodou, a především na dobudování našeho arboreta.

Oceňujeme, že v projektu EKOŠKOLA mohou být žáci, učitélé i rodiče rovnocennými partnery.

 

 

 

 

 

 

8. Uveďte jakékoliv další informace, které vám připadají důležité.
 

V poslední době se klade na EVVO čím dál větší důraz, vzrůstá počet ekologických akcí v rámci města, spolupráce škol,  recyklování různých odpadů, sběr plodů atd.  Není jednoduché všechny tyto akce zařadit  do výuky, případně do mimoškolních aktivit. Na základě těchto zkušeností  považujeme za velmi důležité přistupovat ke každé škole individuálně s přihlédnutím k její specifičnosti a možnosti realizace stanovených cílů, neboť hodnocení tabulkami, nebo ano – ne,        

není  v dnešním přetechnizovaném světě to nejpřesnější  hodnocení.

Na naší škole  je mnoho  ekologických aktivit součástí života,  proto se již  zaměřujeme na to, co

je momentálně aktuální a kde nás tlačí bota. Naší prioritou v následných dvou letech bude dobudování arboreta  jako učebny v přírodě a nabídnout jeho využítí jiným školám ,školkám a dalším organizacím. Doufáme , že se nám to s přislíbenou pomocí města, rodičů  a poctivou prací žáků, učitelů i ostatních zaměstnanců školy podaří. V rámci Dne Země máme ještě jednu akci, vymalování a natření  šaten. Bohužel nezbudou  peníze na opravu a natření laviček, proto se žáci naší školy rozhodli  přispět troškou své práce a natřou lavičky sami.