Odpady

27.03.2014 10:21

                                      

ODPADY – výsledky analýzy

 

Zamezení vzniku odpadu

 

§   ve škole většinou předcházíme vzniku odpadů (dojídáme jídla, dopisujeme celé sešity, v nepopsaných sešitech můžeme pokračovat  v novém školním roce, obaly na více roků aj.)

§  žáci si z domu nosí svačiny v krabičkách na opakované použití, ve školní prodejně se z hygienických důvodů prodávají pouze v obalech na jedno použití

§  z recyklovaných materiálů se ve škole podle výzkumu žáků    používají : sešity, toaletní papír, náčrtníky, balící papír, kartony, formuláře LP aj.

§  popsané papíry se dále využívají v jednotlivých předmětech na testy, v kancelářích a kabinetech učitelů na psaní poznámek, ve výtvarné výchově, v družinách

§  odpadový materiál je dále využíván: letáky  obchodních domů, k výuce, plastové krabičky na přírodniny,na výrobky v družině a ve výtvarné výchově,vyřazené učebnice na přípravu pracovních listů do výuky, PET lahve – družina, výtvarná výchova, výzdoba ve škole- nástěnky, panely, využití starých kalendářů……

§  školní jídelna používá vratné obaly na mléko, bedničky na potraviny,  nakupuje velká balení

§  vratné obaly ve školním bufetu nejsou z důvodu zákazu KHS, někteří žáci nosí čaj v PET lahvích z domu na opakované použití, pitný režim je zajištěn pro žáky 1. stupně a žáky v družině do vlastních hrnečků

§  automat na nápoje u tělocvičen slouží sportovní veřejnosti, která si pronajímá školní sportovní areál

§  ve spolupráci se školním parlamentem probíhá sběr víček od PET lahví. Sběrové nádoby jsou na chodbách školy, ale také na sedmi dalších místech ve Žďáře nad Sázavou, například na poliklinice, na městském úřadě, v Hypernově…,z finančních prostředků, které získáme prodejem těchto víček, přispějeme vážně postiženému chlapci, který přišel o obě nohy, na nákup nových protéz

§  podle názoru většiny žáků třídíme ve škole odpad dobře

 

Znovu využití vzniklého odpadu

 

§  odpady škola třídí, ve třídách i na chodbách dostatek nádob na třídění papíru, plastů a ostatního odpadu, školní jídelna hromadí organický odpad

§  v odborných učebnách chemie a biologie jsou umístěny koše na sběr skleněného odpadu, u kuchyně je umístěn kontejner na sklo

§  nebezpečný odpad (vyjetý olej, nepotřebné chemikálie apod.) je panem školníkem odvážen na sběrný dvůr firmy ODAS, baterie jsou kupovány na dobíjení – mikroskopy, přístroje ve fyzice, pera na ovládání interaktivních tabulí

§  žáci znají místa umístění odpadových nádob i kontejnerů v areálu školy, jejich umístění je účelné a postačující

§  jediným problémem je kontejner na bioodpad, který má škola zatím pouze jeden a jeho kapacita je v období intenzivní práce v arboretu nedostačující, škola požádala firmu ODAS o přistavení dvou kontejnerů na bioodpad

§  koše s odpadky denně a důsledně třídí a vynášejí paní uklizečky do kontejnerů před školou, vytříděný odpad odváží každý pátek firma ODAS – smíšený odpad na skládku v Ronově u Přibyslavi, tříděný odpad na sběrný dvůr ve Žďáře nad Sázavou, kde se část odpadu přímo recykluje a část je posílána k recyklaci dalším firmám

§  škola provádí tyto sběrové akce : sběr papíru dvakrát ročně (říjen,duben), sběr žaludů, kaštanů a starého pečiva (podzim,zima) pro Myslivecké sdružení Žďár nad Sázavou, celoroční sběr pomerančové kůry, další sběrové akce jsou realizovány v rámci programu „Recyklohraní“ např: sběrové akce „Daruj starý počítač“, „Daruj mobil“

§  v areálu školy vlastní kompost není, trávu odváží pan školník do kompostárny města Žďáru (součást sběrného dvoru) – nyní spolupráce s firmou ODAS

§  školní kuchyně – drtič odpadu

§  v roce 2014 byly pořízeny koše i na bioodpad, byly umístěny na chodbách

        

Analýza – odpadů školy únor 2014

 

Dotazníkové šetření „Jak třídíme odpad“

 

Šetření se zúčastnilo 400 žáků, což představuje 89 % všech žáků školy

 

odpověď

počet odpovědí v %

dobře

89 %

jak kdy

7%

špatně

4%

 

 

Odpadkové koše v budově školy

 

koš

papír

plasty,

nápoj.

kartony

ostatní

sklo

bio-

odpad

PET víčka

 

kmenové učebny

21

21

21

0

0

0

odborné učebny

9

9

9

2

0

0

družiny

2

3

3

1

0

2

jídelna

1

0

1

0

0

0

chodby

5

10

6

0

5

6

celkem

38

43

40

2

5

8

 

Až vyděláme další peníze sběrem papíru, tak jejich část věnujeme na nákup dalších biokošů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádoby na sběr PET víček na pomoc postiženému chlapci